Download MP3 for Kinh Chú Đại Bi 3 biến - Dễ đọc, Chữ lớn - Chia 2 phần: tụng Chậm và tụng Nhanh


Listen this mp3


Share this mp3


Description

Thần Chú Đại Bi là sự mầu nhiệm và linh nghiệm của Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Phát nguyện trì, tụng, nghe Kinh Chú Đại Bi 3 biến - Dễ đọc, Chữ lớn - Chia 2 phầ...